14. Örgüt Kuramı Sempozyumu Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

XIV. ÖRGÜT KURAMI SEMPOZYUMU PROGRAMI

(3 – 4 Şubat 2023)

14. Örgüt Kuramı Sempozyumu bildiriler kitabı için tıklayınız

3 Şubat 2023, Cuma
09:30 – 10:00 Açılış Konuşmaları
10:00 – 10:30 Kahve Arası
I. Oturum

10:30 – 12:00

Sunum: Kutay Güneştepe ve Dimo Dimov. Capitalizing the Future: Using Language to Build Opportunity Capital

Tartışmacı: Ozan Ağlargöz

Sunum: Abdullah Kıray ve Vesile Çavuşoğlu. Kripto Meşruiyet: Kripto Varlık Piyasasında Faaliyet Gösteren Örgütler Üzerine Bir Araştırma

Tartışmacı: Salih Arslan

12:00 – 14:00 Öğle Yemeği
Seminer

14:00 – 15:30

Meltem Özge Özcanlı – Bir Doktora Tezi Deneyimi
15:30 – 16:00 Kahve Arası
Davetli Konuşmacı

16:00 – 17:30

Çağlar Keyder: Sermayenin Örgütlenme Biçimleri
4 Şubat 2023, Cumartesi
II. Oturum

9:00 – 10:30

Sunum: Oktay Koç. Examining the Structure of Agency in Maintaining Religio-Institutions: Bilayered Agency 

Tartışmacı: Mehmet Erçek

 

Sunum: Akansel Yalçınkaya. Piyasa ile Akademi Arasında: Türkiye’de Kurum Tarihçiliği Alanının Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Aktörler Arası Dinamikleri

Tartışmacı: Serkan Dirlik

10:30 – 11:00 Kahve Arası
 

III. Oturum

11:00 – 12:30

Sunum: Yasemin Şükran Uçar ve R. Arzu Kalemci. Liberalizasyon Süreci ile Devlete Bağımlılık Arasındaki İlişki: 1980 Sonrasında Türk Dış Ticaretinin Seyri

Tartışmacı: Mustafa Özseven

 

Sunum: Tuba Vural Açıkgöz ve Belkıs Özkara. Oteller Devremülke Karşı: Turizm Sektöründe Topluluk Ekolojisi Bağlamında Bir Araştırma

Tartışmacı: Alper Aslan

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
Seminer

13:30 – 14:30

Deniz Öztürk– Bir Makalenin Yayınlanma Süreci
14:30 – 15:00 Kapanış oturumu
15:00 Sosyal Program (Truva Ören Yeri ve Müzesi)

14. ÖRGÜT KURAMI SEMPOZYUMU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

(3 – 4 Şubat 2023)

Sempozyumun Amacı 

Sempozyumun amacı, örgüt kuramı alanında kavramsal, yöntemsel ve görgül sorunlar hakkında bilgi paylaşımını artırmak ve Türkiye’deki yönetimsel ve örgütsel sorunları, farklı kuramsal ve yöntemsel bakış açıları ile inceleyen araştırmaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Sempozyuma, sürmekte olan çalışmalarını geliştirmeyi düşünen tüm genç veya kıdemli araştırmacıların katılması beklenmektedir. 

Sempozyumun İşleyişi

İki gün boyunca dört veya altı oturum şeklinde yürütülecek sempozyumda, her oturumda iki bildiri sunulacak ve tartışılacaktır. Sekiz veya on iki bildirinin sunulacağı sempozyumda, her bildiriye sunuş ve tartışma için 45 dakika süre tanınacaktır. Her bildiri, önceden tayin edilmiş alanında yetkin bir tartışmacı tarafından değerlendirilecek ve bildirinin geliştirilmesi için öneriler sunulacaktır. Ayrıca, katılımcıların da bildiriler üzerine görüşlerini belirtmeleri istenecektir. Sempozyumda sunulması kabul edilen bildiriler için pdf formatında bir bildiriler kitabı hazırlanacaktır. Sempozyumda ayrıca, doktora tez çalışması ve makale yayın yolculukları yanı sıra yöntem/kuram konularında seminerler düzenlenecektir.

Bildiri Özetleri

Bildiri özetleri en geç 5 Eylül 2022 tarihine kadar e-posta eki olarak 14oks@comu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir. Bildiri özetlerinin; araştırma sorusu, araştırmanın amacı, temel tezi, örgüt kuramına katkısı, görgül inceleme içeriyorsa veri kaynakları, veri toplama ve analiz yöntemi ve araştırma tamamlandıysa, temel bulguları ile ilgili bilgiler içermesi gerekmektedir. Gönderilecek dosya; bildiri başlığı, yazarın adı-soyadı, çalıştığı kurumu, adresi, telefonu, e-posta adresini içeren kapak sayfasıyla birlikte bildiri özeti ve kaynakça olmak üzere üç bölümden oluşmalıdır. Bu üç bölümün toplam uzunluğunun 800-1000 sözcük arasında olması beklenmektedir. Bildiri metinleri Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir, ancak sunum ve tartışmalar Türkçe yapılacaktır. Önerilen bildiriler, en az iki hakem tarafından karşılıklı gizlilik esasına uygun olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçları, 26 Eylül 2022 tarihinde bildiri sahiplerine doğrudan ve sempozyum web sitesinde (orgutkurami.com) duyurulacaktır.

Katılım İçin Başvuru

Katılımcılardan katılım ücreti talep edilmeyecektir.

Dinleyici katılımcıların, aşağıdaki linki tıklayarak dolduracakları formu en geç 06 Ocak 2023 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. 

Forma ulaşmak için buraya tıklayınız.

Önemli Tarihler

Tarih                               Etkinlik

05 Eylül 2022             Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih

26 Eylül 2022             Özet değerlendirme sonuçlarının açıklanması

26 Aralık 2022         Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih

06 Ocak 2023          Dinleyici katılımcıların katılım formlarını göndermesi için son tarih 

03-04 Şubat 2023   Örgüt Kuramı Sempozyumu

Sempozyum Danışma Kurulu

Abdullah Kıray, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Sempozyum Dönem Başkanı)

Ali Danışman, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Çetin Önder, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

Nazlı Wasti, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Nisan Selekler Gökşen, Boğaziçi Üniversitesi

Şükrü Özen, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Abdullah Kıray, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Pelin Kanten, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Gülten Gümüştekin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yener Pazarcık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ali Şahin Örnek, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Hüseyin Orak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Murat Özkaya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Mert İnal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Melike Muntaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yaprak Deniz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Vesile Çavuşoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sempozyumun Düzenleneceği Yer

Sempozyum, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından Terzioğlu Yerleşkesi, Troya Kültür Merkezi’nde yüz yüze düzenlenecektir.